Stupně povodňové aktivity

V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech.

Stupně povodňové aktivity na hlásných profilech „C“ pro Bravantice
Tok,Profil SPA Stav [cm] Průtok [m3/s]

Bravantice HP C1 BRA - Bravantice - Sezina
ř. km 3,340  POD_57  OBC556858_1

I. 90  
II. 110  
III. 130  

Stupně povodňové aktivity v HP „C“ na Odře, Sezině a Bílovce pro Bravantice
Tok,Profil SPA Stav [cm] Průtok [m3/s]
Bílovka - Bílovec
Hlásný profil C
Bílovec
I. 160  
II. 190  
III. 230  
Sezina - Bravantice
Hlásný profil C
Bravantice
I. 90  
II. 110  
III. 130  

Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou stavy hladin na rozhodných vodočtech. 


I. stupeň povodňové aktivity (I. SPA)

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - bdělost


1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na jednom z rozhodných hlásných profilů a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP, avšak PK obce není ještě přítomna na stanovišti PK.


II. stupeň povodňové aktivity (II. SPA)

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - pohotovost

Vyhlašuje povodňový orgán obce rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové komise obce, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí 2. SPA sirénou a rozhlasem. Současně začíná pracovat povodňová komise obce. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé obce i všech jeho částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace povodňové komisi obce a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o 2. SPA je předána současně na PK ORP.

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní prostředky (mechanismy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod.


III. stupeň povodňové aktivity (III. SPA)

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) obce

Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území.

Vyhlašuje povodňový orgán obce sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území na katastru obce.

V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku.

Orientační limity srážek pro SPA

Období platnosti: květen – říjen

Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní.

Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina
v posledních 5 dnech.

Nasycenost povodí lze hodnotit také podle hustoty říční sítě či podle zkušenosti. Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod.

Povodí v oblasti SPA Stav povodí
Nenasycené Nasycené
Horské a podhorské
(nad 600 m n.m.)
I. 60mm 40mm
II. 70mm 50mm
Ostatní
(pod 600 m n.m.)
I. 35mm 25mm
II. 40mm 30mm

Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností.