Opatření k ochraně před povodněmi

Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

Povodňové prohlídky

Prohlídková služba obce provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu, při srážkách větších intenzit a po povodni. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise. Jde v zásadě o preventivní opatření, kdy se prohlídkou zjišťuje, zda na vodním toku nebo na objektech na toku nebo v záplavových územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí za povodně; např. zátarasy, spadlé stromy nebo uskladněné dřevo, nátrže, podemleté břehy, narušené hráze aj. Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán obce (starosta s hasičem nebo u větších samosprávních celků stavební úsek) a zpravidla se zástupcem správce vodního toku. O výsledku povodňové prohlídky musí být učiněn zápis do povodňové knihy. Zjištěné nedostatky musí být řešeny a odstraněny. 

Předpovědní povodňová služba

Informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu poskytuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. 

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro 2. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda nebo pověřený člen povodňové komise.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba OÚ na základě určení starosty obce (který je rovněž předsedou povodňové komise obce).
 • Při vyhlášení 2. i 3. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž povodňové komisi ORP Bílovec.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda povodňové komise prostřednictvím hlásné služby OÚ jednotlivé SPA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise a Důležité kontakty tohoto Povodňového plánu obce Bravantice. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.
 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola hlídkou 1 x denně
 • při dosažení 1. SPA - kontrola hlídkou 2 x denně
 • při dosažení a vyhlášení 2. SPA - kontrola hlídkou 3 x denně
 • při dosažení a vyhlášení 3. SPA - častěji podle potřeby a požadavků PK obce