Odtokové poměry

Profil na Sezině

Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Sezině dle ČHMÚ
Místo ČHP Plocha povodí Fp [km2] Průměrný průtok Qa [m3/s] Stoletá voda Q100 [m3/s]
  Profil Sezina - Bravantice 2-01-01-1200 48,18 3,61 12,69

Koryto Seziny je v k.ú. Bravantice upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu obce Bravantice. Průměrný roční průtok je x,xx m3/s-1.

Odtokové poměry jsou také ovlivněny mimořádnými situacemi na říčním toku,v katastru obce Bravantice se jedná o ledové jevy. Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, patří část toku, na správním území obce Bravantice, mezi méně kritické. Je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Při chodu ledů dochází k tvorbě ledových bariér, kdy může tok vybřežovat i při malých průtocích.

Odtokové poměry říčky Seziny s přítokem v intravilánu obce Bravantice nejsou v zájmovém území do průtoku cca Q50 = 29 m3/s výrazněji ovlivněny s výjimkou stávajících silničních mostů, propusktů, lávek a mostků, resp. přemostění inženýrských sítí, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážky i při odtoku menších povodňových vod.

Odtokové poměry jsou však výrazně ovlivněny při překročení průtoků cca Q50, kdy dochází k vybřežení povodňových vod a zaplavení inundačních území podél obou břehů Seziny v šíři několika desítek metrů. Odtok v řece Sezině je pak ovlivněn snížením průtoků v místech mostních profilů a ostatních překážek v inundaci, tj. obytnou zástavbu, objekty podniků a provozoven, zdmi, ploty apod. Tyto objekty způsobují změny směru povodňových průtoků a také zpětné vzdutí a zvětšení zátopových ploch. Plošný odtok srážkových vod z přilehlých lokalit je znemožněn v případě naplnění koryta Seziny také (týká se toků, odpadů a kanalizací), navíc vzhledem k tomu, že výustní objekty melioračních odpadů a kanalizací nejsou vybaveny většinou zpětnými klapkami, dochází ke zpětnému vzdutí a zatopení dalších lokalit (zejména suterény objektů).

Odtokové poměry v dolní části obce však značnou měrou ovlivňuje i těleso státní silnice II/647 - D1, které kromě vlastního přemostění Seziny není opatřeno dalšími propustky v pravobřežní inundaci a působí tak jako hrázka bránící odtoku povodňových vod v Sezině a srážkových vod stékajících z pravobřežních svahů nad obcí. (Při povodni v roce 1997 došlo dokonce k přelití a zaplavení i této komunikace.)

Kritická místa

Kritickými místy při průchodu povodní v obce Bravantice nejsou žádná zdymadla, a proto ohrožení z tohoto pohledu nehrozí.Na druhé straně protéká celou zástavbou obce a nahoře je kaskáda 6 rybníků - Bravantice sever I. - VI. které mohou ohrožovat obec zvláštní povodní v případě protržení rybničních hrází. Dalšími místy potenciálního vybřežení jsou všechny mosty, mostky a lávky, které omezují odtokové poměry a mohou se negativně projevit záplavou. Záplavové území Lužního potoku ovlivňuje ale především jih obce - jižní zástavbu, Bezručovu osadu a místo průchodu Lužního potoku průchodem v náspu železniční trati před soutokem s Mlýnkou.

Místa omezující odtokové poměry

Místa omezující odtokové poměry – jedná se o místa, kde dochází k omezení spočívajícím ve zmenšení průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity.

V k.ú. Bravantice, tok Sezina  č.hp 2-01-01-1200