Druh a rozsah ohrožení

Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Bravantice dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu
a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.

Při kulminacích Q100 a vyšších pro dopravu zásobování a evakuaci - nutnost volit náhradní trasy.

Přirozená povodeň

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

V případě povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Sezina, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ (VÝSTRAHY ČHMÚ >>) s ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování mobilními protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na toku Sezina, a tento potok výrazně ohrožuje obec povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Největší nebezpečí pro obec Bravantice způsobí jednoznačně přívalová srážka v severní části katastru. Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu. Situace může být výrazně zhoršena aktuálním způsobem a stavem obhospodařování zemědělské půdy. Na zemědělské půdě může dojít ke vzniku soustředěných odtoků a k velmi rychlému soustředěnému odtoku přímo do intravilánu obce. Je nepřípustné obdělávání orné půdy po spádnici. Množství drobných vodotečí a odvodňovacích příkopů bude ohroženo narušením stability břehů a dojde k nátržím břehů a případně i větším svahovým sesuvům u koryt toků.

Sezina

Hydrologické pořadí 2-01-01-1200

Sezina představuje největší ohrožení pro obec Bravantice – povodňové epizody jsou především bleskového charakteru - rizikem jsou srážky nad 50 mm/m2 v horní části povodí severně od Bravantic a jižně od Lhotky. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a zejména letních přívalových srážek.

Dále hrozí průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. Potok je v intravilánu obce osazen řadou mostů, mostků, malých lávek a tedy hrozí zde ohrožení díky neprůchodnosti. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace, dále na malých propustcích pod komunikací a velkých pod valem železniční trati a zpětné vzdouvání vod při vysokých stavech na Sezině.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Bravantice, zde má Sezina zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena obytná a infrastrukturní zóna a na toku řeky Seziny.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Bravantice je od Seziny ohroženo Q100 (stoletou vodou) cca 40 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z řeky  pro obec Bravantice je rozhodný hlásný profil kategorie C – HP C1 Bravantice - Sezina.

Významnými hlásnými profily včasného varování před povodňovým ohrožením jsou: HP C1 Bravantice (Sezina),  i sekundární HP kategorie C na Bílovce (v Bílovci).

Důležité jsou také srážkoměry v okolí Bravantic – SRS Bravantice, SRS Děrné, SRS Hladké Životice, SRS Lukavec, SRS Bílovec a další, uvedené v kapitole Monitoring - Srážkoměry.

Při normálních povodňových stavech (do Q20 - Q50) by nemělo dojít k výraznému ohrožení obce Bravantice. Situace v inundaci je odvislá od časového průběhu povodňových průtoků a srážkové činnosti v povodí seziny. V úsecích, kde břehy vodních toků nejsou systematicky opevněny nebo ohrázovány (týká se všech úseků), hrozí vytváření břehových nátrží po celé délce sledovaného toku v intravilánu obce.

K vybřežení toku při přívalových průtocích Q50 - Q100 dochází v celém sledovaném území, kde kromě ploch komunikací a zahrad může dojít i k ohrožení jednotlivých rodinných domů, bytovek, ZŠ a MŠ, areálů zemědělských společností v inundaci toku.

Řeka Sezina

Hydrologické pořadí     2-01-01-1200

Sezina – povodňové epizody jsou především zvýšením povodňových stavů v Sezině, neboť tvoří její odlehčovací rameno. Dále hrozí průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. Potok není v intravilánu obce osazen hustou řadou mostků a tedy nehrozí zde závažné ohrožení z důvodu neprůchodnosti.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Bravantice, zde má Sezina zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena obytná zóna obce.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje celý úsek na katastru obce Bravantice. Na řece, ale i na některých menších přítocích se jedná o ledové jevy a zátarasy - na katastru obce se jedná o kapacitní i nekapacitní mostky a lávky – při zanesení dojde k omezení průtoku, které by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Jedná se o povodně mimořádného charakteru (blížící se nebo větší než Q100 - např. v r. 1997), kdy je pravděpodobný rozliv většího rozsahu, případné poškození hrází a zaplavení dalších příbřežních částí obce. Tato situace vyžaduje pravidelné sledování a operativní řešení nastálé situace.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – STAVY A PRŮTOKY NA TOCÍCH POD, s.p.

Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Seziny buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení půdy vodou k sesuvům půdy na pozemcích a zahradách domů s následným bahnotokem.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce. Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v obci Bravantice.

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže Bravantice na bezejmenném pravostranném přítoku Seziny, nebo protržením hrází kaskády rybníků na severu Bravantic na Sezině.
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.Tento druh povodně na k.ú. Bravantice hrozí

Území obce Bravantice je ohrožováno zvláštní povodní z kaskády rybníků Bravantice sever a VN Bravantice.

Zváštní povodeň způsobená umělými vlivy

Jedná se o protržení hrází vodních děl v povodí nad zájmovým územím.

Zde v úvahu přichází retenční nádrž na melioračním odpadu zaústěném zprava do Seziny v km cca 1,3. V případě poškození a protržení hráze by mohla povodňová vlna ohrozit objekty RD a zemědělských usedlostí v dolní části obce. Vzhledem ke stavu hráze, charakteru nádrže a nevelkému sběrnému povodí lze však toto nebezpečí téměř vyloučit.

Větší nebezpečí hrozí z lokality 3 bravantických rybníků, které byly zřízeny jako boční nádrže na levém břehu seziny v říčním km cca 5,5. Za povodňových průtoků od Q10 = 19 m3/s je nutno zajistit průběžné sledování stavu koryta Seziny podél bočních ochranných hrází, zabránit vytváření, resp. zvětšování levobřežních nátrží zejména v blízkosti hrází a v případě nebezpečí provést postupné vypouštění rybníků.

Při protržení hráze by mohla povodňová vlna ohrozit objekty v blízkosti odtokového koryta. Vzhledem k tomu, že není určena průtoková vlna a vypočítán pravděpodobný rozliv, nejsou podrobněji specifikovány ohrožené objekty. Půjde převážne o školu, RD, provozovny a výrobní areály v inundaci toku koryta až po soutok s potokem Jamník, kde s ohledem na vzdálenost od nádrže a tvar inundace dojde ke zploštění povodňové vlny.