Vodní nádrže

Vodní díla

(viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž

je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený
k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Jez

je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:

  • zvětšení hloubky vody nad jezem
  • dosažení bezprostředního spádu
  • zmírnění průtočné rychlosti
  • zvýšení hladiny podzemních vod

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do dané výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

Vodní nádrže IV. kategorie významné pro Bravantice v POVIS

Map

Druh objektu

ID nádrže (Dibavod)

Název

plocha

[ha]

Název vodního toku

Poloha na toku

[ř. km]

Podrobné

informace

vodní nádrž_průtočná

POD_MVN_201011200

Povodí Odry - VHP Skotnice

VN Bravantice

2.84

  bezejmenný

(201140007400, 10 215 266)

0.425

detail

vodní nádrž

201011200007(201011200003)

Dolní bravantický rybník

2.47

Sezina

4.02

detail

vodní nádrž

201011200005(201011200004)

Horní bravantický rybník

1.72

Sezina

 4.80

detail

vodní nádrž

201011200010(201011200002)

Prostřední bravantický rybník

1.99 Sezina  4.50

detail

 Kaskáda 3 bravantických rybníků se nadržuje obtokem z jezu Lhotka ze Seziny.