E.3. Varovné signály sirén

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno prostřednictvím signálu "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Pokud se jedná o elektronickou sirénu (tlakové reproduktory nebo např. místní rozhlas zapojený do jednotného systému varování a vyrozumění) je tato všeobecná výstraha doplněná mluvenou informací o povaze nebezpečí (chemická havárie, přívalová vlna).

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál „Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným kolísavým tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ", „HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný nekolísavý tón sirény po dobu 140 sekund).

Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona č.239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 článku 61. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů jsou poplachové sirény.