Hydrologické údaje

 

Obec Bravantice a její katastr patří do povodí Odry. Řeka Odra protéká nedaleko její jižní hranice, avšak je možno konstatovat, že zástavbu obce významně neovlivňuje, neboť severně od toku Odry leží ještě oddělující území, které tvoří dostatečnou retenci obce proti Odře, navíc terén katastru se se vzdáleností od Odry postupně zvyšuje směrem na sever a je dostatečně odvodňován říčkou Bílovkou od Bílovce. Povodňově nejvýznamnějším tokem je Sezina, který protéká celou zástavbou obce ze severu k jihu a kříží také řadu míst omezujících odtokové poměry - lávky, mosty a mostky v obci. Druhým povodňově významným tokem je recipient Seziny - řeka Bílovka, která lemuje jihozápadní hranici katastru bez zástavby obce.

Průběh toku Odra

V říční síti Moravskoslezského kraje je nejvýznamnějším tokem Odra, která pramení v Oderských Vrších. Odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa pravoúhle láme vstupem do Moravské Brány. Z těchto míst odtéká na severovýchod, také pod jižní částí katastru Bravantic, směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m. Samotná Odra má na území ČR délku 132,3 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734,3 km.

Hlásné profily na Odře

místo říční km plocha povodí průměrný průtok (Qa) stoletá voda (Q100)

Odry

81,98

411,36 km²

3,6 m³/s

199 m³/s

Bartošovice

50,40

913,19 km2

6,75 m3/s

349 m3/s

Svinov

19,12

1613,73 km²

12,6 m³/s

571 m³/s