Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Odry, s.p.

Povodí Odry, s.p. správa státního podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
tel.:  596 657 111,   fax:  596 612 666,  web:  http://www.pod.cz/

Nepřetržitá povodňová a havarijní službaVH Dispečink Povodí Odry, s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava
tel.: 596 612 222, fax: 596 612 666,  e-mail: info@pod.cz

Tok ČHP Id toku (DIBAVOD)
řeka Odra 2-01-01-0010 200 010 000 100
Sezina 2-01-01-1200 201 120 000 100
Bílovka 2-01-01-1210 201 090 000 100 

Provozní středisko

Povodí Odry, s.p., VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 58 Skotnice
Vedoucí PS tel.: 556 723 607


Vodoprávní úřad - speciální stavební úřad

Městský úřad Bílovec; odbor Stavební úřad, ul. 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
Telefon: 556 312 101; 556 414 213

Odbor životního prostředí a územního plánování
Vede agendu vodního hospodářství podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách
a 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje:
  • vede vodoprávní řízení a povoluje nakládání s vodami, odběr z vod podzemních a povrchových
  • vede vodoprávní řízení a povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do velikosti 10.000 ekvivalentních obyvatel
  • vede vodoprávní řízení a vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl
  • rozhoduje o zřízení, změně, zrušení ochranného pásma vodních zdrojů
  • je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v době mimo povodeň a zajišťuje zhotovení povodňového plánu obce s rozšířenou působností
Odb. životního prostredi a územního plánování
Vodoprávní úřad - speciální stavební úřad
Vedoucí odboru
Ing. Darja Vavříková 556 312 101, 556 414 213 zivotni@bilovec.cz
Vodní hospodářství
Ing. Lukáš Klazar 556 414 216  lukas.klazar@bilovec.cz