Popis správního území obce Bravantice

Základní informace

Adresa

OÚ Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice

Kontakty

tel.: 556 417 052, e-mail: obec @bravantice.cz web: www.bravantice.cz

GPS obec Bravantice 49°45′26″ s. š., 18°4′58″ v. d.
Nadmořská výška 243 m n.m.
Výškový systém výškopisných údajů
Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Bravantice Obec Bravantice (německy Brofansdorf) se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Žije zde 973 obyvatel.  Bravantice se nachází v  Poodří mezi městy Bílovec a Klimkovice. Rozprostírá se na obou březích Seziny, která svým korytem tvoří osu obce. Řeka na severu napájí 3 rybníky - Horní, ProstředníDolní. Kdysi, pomocí uměle vytvořeného koryta, zásobovala také soustavu vodních mlýnů. Na jihu se do ní v oderské nivě vlévá potok Jamník. Sezina pak pokračuje do Bílovky, a ta se vlévá do řeky Odry. Obec leží v nadmořské výšce 243 m. n. m. a její katastrální výměra činí 11,36 km2.

     Obec je dostupná po dálnici D1 prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky (exit 342). V rámci ostatních komunikací pak prochází silnice II/647 v úseku od Bílovce směrem na lázeňské město Klimkovice. Přestože byla dříve pro svou výhodnou polohu převážně zemědělská, stává se se změnou dopravní infrastruktury vyhledávaným místem pro nové ekonomické aktivity. Středem vesnice vede komunikace IV. třídyIV/46416 Studénka - Bravantice - Olbramice, na kterou navazují nejen místní komunikace, ale také turistické a cykloturistické trasy. Veřejnou dopravu zajišťuje několik autobusových linek směrem na Nový Jičín, Ostravu, Studénku, Bílovec a Jistebník, tyto jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Nejbližší železniční stanice se nachází ve Studénce, která leží na mezinárodním železničním koridoru č. 270, dále v Bílovci (regionální trať) a Jistebníku.

     Z hlediska občanské vybavenosti lze jmenovat obecní úřad, poštu, kostel, školu, školku, hřiště, prodejnu potravin a několik restaurací. Dalšími významnými subjekty zajišťujícími vzdělání, kulturu a některé volnočasové aktivity jsou Klub seniorů, Honební společenstvo Bravantice a Myslivecké sdružení Sezina, místní organizace ČRS, jednotka a spolek SDH, SkautTJ Sokol Bravantice.

Rozloha území katastru obce  1 136 ha

Demografické údaje

Počet  obyvatel obce v roce 2018   943
Ekonomicky neaktivní (60 a více)   157
Ekonomicky aktivní (15 – 59 let)    637
Děti do 14 - ti let   143

Zásobování vodou a energiemi:

Zdroje pitné vody

Obec Bravantice má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Zůstane zachován stávající systém zásobování obce pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu přes vodojem 150 m³, max. hl. 277,6 m n.m., min. 273,6 m n.m. na přivaděči OOV-DN350. Pro zastavitelné plochy je navrženo doplnění zásobovacích vodovodních řadů. Zemědělský závod zůstává zásoben vodou z vlastní studny.

Rozvojové lokality – zastavitelné plochy – Z13 a Z15, Z16 a Z18 v okolí dálnice je navrženo zásobovat vodovodními rozvody horního tlakového pásma přes navržený věžový vodojem – 315 m n.m..

Zemní plyn a zásobování teplem

Obec je plynofikovaná. Plyn je dodáván provozovatelem distribuční sítě RWE Česká republika a.s. Hlavním vedením zůstane středotlaký plynovod DN 160 vedoucí ze stávající regulační stanice plynu VTL/STL 1600 m³/hod., na který jsou napojeny plynovody zásobující celé zastavěné území obce i sousední Lhotku.
Ze stávajících středotlakých rozvodů plynu bude napojena i část zastavitelných ploch obytného území, do zbývajících je navrženo prodloužení – zastavitelné a přestavbové plochy Z1, Z14, P1.
Do rozsáhlých rozvojových ploch u dálnice je navrženo rozšíření STL plynovodů (do zastavitelných ploch Z13 a Z15 - občanské vybavení a sport, Z16 - výroba).
Bravanticemi prochází od severu k jihu VVTL plynovod TRANSGAS, jehož ochranná pásma významně omezují využití zastavitelných ploch Z13, Z15, Z16. V souběhu se stávající trasou je navrženo její zdvojení.

El. energie

Je dodávána společností ČEZ, a.s. Celé k.ú. Bravantice je zásobováno elektrickou energií od této společnosti. Hlavním přívodním vedením el. energie do obce zůstane vedení vysokého napětí 22 kV, linka č.03.

K systému osmi distribučních trafostanic zásobujících dnes el. energií zastavěné území je navrženo dle potřeby vybudovat 3 další trafostanice – v lokalitách očekávané vyšší potřeby elektrické energie – zastavitelných výrobních a podnikatelských plochách u dálnice. U stávajících trafostanic je možné posílení výkonu až na 400 kVA. Venkovní vedení VN 22kV, které prochází zastavitelnou plochou Z13 a Z15 u dálnice (občanské vybavení vyššího významu a sportovně rekreační areál) je navrženo převést do kabelového vedení.

Odvádění a čištění odpadních vod

Obec nemá centrální kanalizaci. K odvádění odpadních vod budou do doby výstavby kanalizace nadále sloužit stávající žumpy, septiky a malé ČOV. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místního potoka. K odvádění odpadních vod budou do doby výstavby kanalizace nadále sloužit stávající žumpy, septiky a
malé čistírny odpadních vod (ČOV).
Je navrženo odkanalizování obce soustavnou splaškovou kanalizací s přečerpáním do čistírny odpadních vod ve Velkých Albrechticích. Stávající jednotná kanalizace bude nadále sloužit jako dešťová.
Do doby než bude zprovozněna navrhovaná soustavná splašková kanalizace, musejí být splaškové vody z umisťovaných staveb likvidovány individuálně - v bezodtokových jímkách nebo lokálních ČOV - především v plochách B, SB, OV, OVC, SV, V a ZV.
Odpadní vody ze zastavitelných ploch Z13,15,16 je navrženo do kanalizačního systému přečerpávat. V zastavitelné ploše Z18 (výroba) je navrženo čištění odpadních vod ve vlastní ČOV s odváděním přečištěných vod do místního vodoteče.

 

Informační data obce v  RISy