POVODŇOVÝ PLÁN obce BRAVANTICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento povodňový plán obce Bravantice ID dPP:12160 byl zpracován subjektem RNDr. Jaroslav TUPÝ Uherské Hradiště (jptupy@gmail.com) ve spolupráci s OÚ Bravantice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Bílovec. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Bravantice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na bra.povodnoveplany.cz.                                                                                                                   

RNDr. Jaroslav Tupý

Vodní toky

  • Sezina
  • Olbramický potok, Jamník, Bílovka

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p. Ostrava
Č.j.: POD/06459/2021/922/45.01

ze dne 12.4. 2021
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Bílovec, Odbor životního prostředí a územního plánování,
Vodoprávní úřad - speciální stavební úřad
Č.j.:  MBC/17xxx/21/ŽP/xxx xxxx/2021

ze dne xx.x. 2021

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 03.2021
organizační část 03.2021
grafická část 03.2021
přílohy 03.2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03.2021
offline verze 03.2021
digitalizovaná verze 03.2021
databáze POVIS 03.2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.